تزریقات زیبایی

تزریق چربی نانوفت

تزریق چربی نانوفت

سابقه استفاده از تزریق چربی در فرآیندهای زیبایی سال‌هاست که نتایج رضایت بخشی را در پی داشته است. در سال‌های اخیر با

تزریق فیلر آقایان

تزریق انواع فیلرها برای آقایان

بسیاری از روش‌‌های زیبایی تزریق فیلر که زمانی فقط برای زنان تصور می‌شد، امروزه به ‌طور معمول توسط آقایان نیز درخواست می‌شوند.